Utarrendering av åkerskiften vid Grelsby kungsgård

Fastighetsverket bjuder ut två större jordbruksskiften tillhörande Grelsby kungsgård.

De två skiften i form av område 1 och område 3 är på 12,4 respektive 7,11 hektar stora. Fastighetsverket har tagit fram förnyade arrendeavtal och upplägg i dialog med Ålands vatten. De två skiftena ligger nämligen inom vattenskyddsområdet för Långsjön och Markusbölefjärden men har hittills inte haft specialla villkor för miljöskydd. Nu inför Fastighetsverket sådana i form av tre eller fem meter breda skyddszoner vid dikena runt åkrarna. 

- Skyddszonerna tar bort 8 % respektive 5 % av den odlingsbara ytan på åkerskiftena, men det är ett intäktsbortfall vi är beredda att ta för skyddet av vattentäkterna, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk. 

För ett par år sedan uppmärksammades den stora övergödningen av vattentäkterna och kostnaden och risken det innebar för vattenförsörjning för många ålänningar. Fastighetsverket och Ålands vatten har haft en tät dialog med försök att hitta en optimal lösning i balansen mellan miljöskydd och arrendeintäkter.

- Vi hoppas att det kan bli en modell för arrendeavtal med vattenskyddshänsyn som även andra kan ta efter, säger Ann Nedergård, projektledare vattenskydd och hållbarhetsfrågor vid Ålands vatten. 

Fastighetsverket har även deltagit i projektet Hungry for Saltvik där ett delprojekt var en avancerad kartläggning av jordmånen på kringliggande åkrar. Undersökningsmaterialet delges framtida arrendatorer som själva kan använda materialet eller metoderna för att minimera gödsling och öka lönsamheten i jordbruket. På samma gång minimeras då tillförseln av näringsämnen till åkrarna och därmed minskas risk för att kväve eller fosfor når vattentäkterna. 

Fastighetsverket inför också ett delvis nytt system för tilldelning. Tidigare ombads arrendatorer inkomma med skriftliga slutna anbud. Nu sätts ett utgångspris och om flera accepterar priset så förrättas öppen budgivning. 

- Vi har använt den här medtoden även för jaktarrenden och återkopplingen är att det ger intressenter en transparent bild av arrendeprocessen. Samtidigt borde det i teorin optimera landskapets intäkter, säger Stefan Rumander. 

Åkerskiftena bjuds ut på tio år.

Komplett material om åkermarken och villkoren för anbudsprocess och avtal finns bifogat. För frågor eller mer information, vänligen kontakta vd Stefan Rumander (0457 553 6641).

 

 

Publicerad 1.2.2021
Uppdaterad 15.3.2021