Utarrendering av beten på Landskapets naturmarker

 6 st NATUROMRÅDEN

Inom Landskapets markområden finns ett 15-tal betesområden som kommer att arrenderas ut av Landskapets Fastighetsverk under hösten 2019.

Karaktären på de olika betesområdena varierar från Naturreservat till fornminnesområden. Denna omgång består av 6 st naturområden enligt bilagorna till höger.

LANDSKAPSVÅRDEN ÄR EXTRA VIKTIG

En viktig målsättning på samtliga beten är att kulturmiljön, kulturminnesvården och naturvärden skall vårdas på rätt sätt.

Landskapsvården är extra viktig på dessa områden eftersom flertalet beten besöks av allmänheten och dessutom korsas av vandringsstigar.

Kontakten mellan arrendegivaren och arrendetagaren har stor betydelse för skötseln av dessa beten och för att nå ett så gott resultat som möjligt av betesdriften.

Områdena följer respektive lagar och paragrafer som gäller för Naturreservat och fornminnesområden.

Skötselbilagor och kartor tillkommer till avtalen som utgör direktiv för områdena.

DE OLIKA BETESOMRÅDENA DELAS UPP I NEDANSTÅENDE TVÅ HUVUDKATEGORIER:

      Beten på Naturreservat/Natura 2000 områden

                                 Klass 1:  -

                                 Klass 2: Herrö, Nåtö östra och
                                              Ramsholmen

                                 Klass 3: Signilskär, Östra Långskär och 
                                              Senskär

    

     Beten på fornminnesområden
    
se Betesarrenden, kultur i menyn till vänster

 

För ytterligare frågor kontakta:

Beten på Naturreservat:
Henrik Bertell tel: +358 (0) 18 25711,
e-post: henrik.bertell@fastighetsverket.ax

Beten på Fornminnen:
Carola Boman tel: +358 (0) 18 25709,
e-post: carola.boman@fastighetsverket.ax

Administration: Ulf Asplund tel: +358 (0) 18 25702,
e-post: ulf.asplund@fastighetsverket.ax:

Ansökan och anbud på beten skall ske på av fastighetsverket godkända blanketter och lämnas in enligt direktiv för respektive område.

 

 

Publicerad 17.1.2019
Uppdaterad 17.10.2019