Utarrendering av beten på Landskapets naturmarker

NYTT ARRENDEAVTAL

Landskapet bjuder ut betesavtal för Höckböleholmen i Geta kommun enligt bilagorna till höger.

Arrende avtalet är på 17,5 hektar för tiden 01.04.2024 - 31.12.2029.

 

NATUROMRÅDEN

Inom Landskapets markområden finns ett antal betesområden som arrenderas ut av Landskapets Fastighetsverk i olika omgångar.

Karaktären på de olika betesområdena varierar från naturreservat till fornminnesområden och övriga naturbeten.

LANDSKAPSVÅRDEN ÄR EXTRA VIKTIG

En viktig målsättning på samtliga beten är att kulturmiljön, kulturminnesvården och naturvärden skall vårdas på rätt sätt.

Landskapsvården är extra viktig på dessa områden eftersom flertalet beten besöks av allmänheten och dessutom korsas av vandringsstigar.

Kontakten mellan arrendegivaren och arrendetagaren har stor betydelse för skötseln av dessa beten och för att nå ett så gott resultat som möjligt av betesdriften.

Områdena följer respektive lagar och paragrafer som gäller för Naturreservat och fornminnesområden.

Skötselbilagor och kartor tillkommer till avtalen som utgör direktiv för områdena.

                    

     Beten på fornminnesområden
    
se Betesarrenden, kultur i menyn till vänster

 

För ytterligare frågor kontakta:

Beten på Naturreservat:
Henrik Bertell tel: +358 (0) 18 25711,
e-post: henrik.bertell@fastighetsverket.ax

Beten på Fornminnen:
Carola Boman tel: +358 (0) 18 25709,
e-post: carola.boman@fastighetsverket.ax

Administration: Ulf Asplund tel: +358 (0) 18 25702,
e-post: ulf.asplund@fastighetsverket.ax:

Ansökan och anbud på beten skall ske på av fastighetsverket godkända blanketter och lämnas in enligt direktiv för respektive område.

Blanketterna finns uppe till höger under Bilagor.

 

 

Publicerad 17.1.2019
Uppdaterad 19.3.2024