Utarrendering av beten på Landskapets kulturmarker

KULTUROMRÅDEN Bomarsund/Prästö och Germundö

Inom Landskapets markområden finns ett 10-tal betesområden som delvis arrenderades ut av Landskapets Fastighetsverk under våren 2020.

Karaktären på de olika betesområdena varierar från Naturreservat till fornminnesområden. Denna omgång består av tre st. kulturbeten i Bomarsund och ett st. kulturbete i Prästö. Den totala arean på dessa fyra beten är 12,4 ha ihopslagna till ett avtal enligt bilagorna i menyn till höger. Acceptansen för detta avtal är 100 €/år.

Dessutom bjuder vi ut beten i Germundö som har ett eget avtal med acceptans 100 €/år som är lika med Fastighetsverkets kansliavgift.

LANDSKAPSVÅRDEN ÄR EXTRA VIKTIG

En viktig målsättning för samtliga beten är att kulturmiljön, kulturminnesvården och naturvärden skall vårdas på rätt sätt.

Landskapsvården är extra viktig på dessa områden eftersom flertalet beten besöks av allmänheten och dessutom korsas av vandringsstigar.

Kontakten mellan arrendegivaren och arrendetagaren har stor betydelse för skötseln av dessa beten och för att nå ett så gott resultat som möjligt av betesdriften.

Områdena följer respektive lagar och paragrafer som gäller för Naturreservat och Fornminnesområden.

Skötselbilagor och kartor tillkommer till avtalen som utgör direktiv för områdena.

DE OLIKA BETESOMRÅDENA DELAS UPP I NEDANSTÅENDE TVÅ HUVUDKATEGORIER:

Tillgängliga beten på fornminnesområden:

              Betesområde 1, Bomarsund och Prästö
                            Bete 03_Livsmedelsmagasinet, ca 7.7 ha,
                            Bomarsund
                            Bete 04_Stranden öster om Oxhängnaden,
                            ca 1.0 ha, Bomarsund
                            Bete 07_Bastuudden, ca 1.8 ha, Bomarsund
                            Bete 09_Prästö åker, ca 1.9 ha, Prästö

              Betesområde 2, Germundo i Saltvik
                            
Betesområde på fornlämning Grafbacken
                            Sa 7.1 och Sa 7.2 på 1.55 ha. Området
                            omgärdas av av fastighet nr 736-407-1-12
                            på 3.08 ha, tillhörande Mats Häggblom.
                            Detta område inkluderas kostnadsfritt
                            i avtalet för arrendetagaren.

                            Bete på fornlämningsområde Kvarnbacken
                            Sa 7.3 som är på andra sidan av vägen
                            (sydväst) tillhörande fastighet 736-407-1-12,
                            på 3,44 ha. Även detta betesområde kan
                            arrenderas av Mats Häggblom samtidigt
                            som de övriga två betesområdena ovan.
                            Kontakt Mats Häggblom, tel. 0457 0538801.

                              

Beten på Naturreservat/Natura 2000 områden:

se Betesarrenden, natur i menyn till vänster

 

För ytterligare frågor kontakta:

Beten på Fornminnen:
Carola Boman tel: +358 (0) 18 25709,
e-post: carola.boman@fastighetsverket.ax

Beten på Naturreservat:
Henrik Bertell tel: +358 (0) 18 25711,
e-post: henrik.bertell@fastighetsverket.ax

Administration: Ulf Asplund tel: +358 (0) 18 25702,
e-post: ulf.asplund@fastighetsverket.ax:

Ansökan och anbud på beten skall ske på av fastighetsverket godkända blanketter och lämnas in enligt direktiv för respektive område.

Blanketterna finns uppe till höger under Bilagor.

Publicerad 26.9.2019
Uppdaterad 20.1.2022