Landskapsrevision av Fastighetsverket

Landskapsrevisionen har gjort en revision i tre delar av Fastighetsverkets sex första verksamhetsår 2016 – 2021.

- "Jag är mest nöjd med att få belagt svart på vitt att det långsiktiga arbetet med att höja kompetens och leveranskapacitet i organisationen genomförts samtidigt som personalkostnaden per förvaltad kvadratmeter minskat sedan start", konstaterar vd Stefan Rumander.

När Fastighetsverket bildades gjordes en analys av organisationen och hela 25 % av personalen skulle gå i pension de kommande fem åren.

-"Det var en risk men även en möjlighet. Under åren har vi lämnat flera tjänster inom generell fastighetsskötsel obesatta och istället format jourgrupper som fått ta ansvar för större helheter samt satsat på en kärna av ingenjörer och en arkitekt", säger Rumander.

Sedan 2016 har det för uppföljning av effektivitet centrala nyckeltalet inflationsjusterad personalkostnad per förvaltad kvadratmeter i medeltal per år sjunkit med -0,83 %. År 2021 är personalkostnaden även något lägre än 2020.

År 2018 överfördes sjukhusets fastigheter till Fastighetsverket och man ser i analysen av siffrorna att sjukhusets fastigheter har en annan karaktär med högre förbrukningar per kvadratmeter av t ex el, värme och vatten. Just kostnadsposten material & tjänster har stigit med 9,6 % per år sedan Fastighetsverkets bildades och året 2018 skedde ett tydligt hack uppåt i nyckeltalet. Rent generellt kan sägas att Fastighetsverkets besiktningar visar att det finns en underhållsskuld i landskapets fastigheter. 

- "I dag med tydligare nedtecknade processer har vi högre tempo i byggprojekten och bättre effektivitet. Vi gör fler renoveringar och därmed kostar det något mer. I tillägg så tänker vi i dag ekonomiskt hållbart med ett livscykeltänk där årskostnaden under fastighetens livstid är central, inte som ofta tidigare budgetstyrt och fokus på kostnaden vid inköpstillfället", säger Stefan Rumander.

Exempel på ekonomiskt hållbarhetstänk är lagtingets nya fasad. Den tilläggsisolerades och fasadplattorna har en mycket lång hållbarhetstid och är lätta att sköta. Därmed blir årskostnaden under lång tid lägre för landskapet än om bara plattorna bytts mot marmor som behövts bytas igen om 40 år. Däremot var utlägget i pengar år 2021 högre än om bara marmorplattorna förnyats. Långsiktighet och hållbarhet präglar numera det ekonomiska resonemanget inom landskapets fastighetsskötsel.

Förutom effektivitet har landskapsrevisionen även skrivit rapporter om internhyressystemet och förvaltningssed. Gällande internhyressystemet pekar revisorerna på en möjlighet att sänka grundkapitalet och därmed som en engångsåtgärd flytta likvida medel från Fastighetsverket till landskapsregeringen.

- "Skrivningen är riktad till ägaren och pengarna är landskapets oberoende om de ligger på Fastighetsverkets eller landskapsregeringens konto", säger Stefan Rumander.

Landskapsrevisorerna konstaterar att Fastighetsverket uppfyller god förvaltningssed. Dokumentering genom protokoll, policyn, arbetsordningar, attestregler, processer för undvikande av jäv, arkivering av dokumentation och liknande uppfylls till väsentliga delar.

- "Det är glädjande då vi är en väldigt liten administration på 2,5 tjänster, mig själv inräknat", säger Stefan Rumander.

Vissa av revisorernas skrivningar pekar på förbättringsmöjligheter framåt baserat på goda exempel i vår omvärld.

- "Landskapsrevisorerna pekar på hur Statens fastighetsverk i Sverige och Forststyrelsen i Finland sammanfattat policyn och arbetssätt i enhetliga dokument och det ska vi jobba vidare med framåt", säger Stefan Rumander.

En internrevision med landskapsrevisorerna och av dem upphandlade revisionsbyrån BDO innebär ett omfattande arbete och analys som gjorts under hösten och vintern.

- "Jag hoppas rapporterna och vår interna analys läses av olika intressenter. Det har diskuterats politiskt att göra trafikverk av infrastrukturavdelningen och då är det viktigt att ta del av lärdomarna från reformen vid bildandet av ett fastighetsverk", avslutar Stefan Rumander.

De tre revisionsrapporterna samt Fastighetsverkets interna analys av siffror för åren 2016 – 2021 finns bifogat.

Publicerad 2.3.2022
Uppdaterad 2.3.2022