Fastighetsverket fick rätt i marknadsdomstolen

Fastighetsverket vann på alla punkter mot byggnadsfirma Hans Mattsson Ab och har tilldömts 5000 euro i ersättning för kostnader relaterat till upphandlingen av polishuset. 

- Det var en mångfacetterad fråga, men vi kände hela tiden att vi gjorde det som var rätt. Både juridiskt och med omsorg om landskapets ekonomi, säger vd Stefan Rumander. 

Fastighetsverket valde i augusti 2019 att förkasta Hans Mattssons anbud trots att det var billigast. Detta då företaget under hela sommaren haft skatteskulder och inte trovärdigt kunde leda i bevis att det fanns finansiering för betalning av dessa. 

Efter beslutet sökte Byggnadsfirma Hans Mattsson om verkställighetsförbud med syfte att Fastighetsverket inte skulle få påbörja bygget. Även den processen vann Fastighetsverket och i dag är polishuset halvvägs klart. Inflyttning är beräknad till denna tid nästa år. 

För ytterligare information, vänligen kontakta vd Stefan Rumander, telefon 0457 553 6641

 

Marknadsdomstolens beslut i dess helhet i ärende MAO: 53/21:

 

Bakgrund

Landskapets fastighetsverk (nedan även den upphandlande enheten) har med en 29.1.2019 publicerad EU-upphandlingsannons, som gäller en försvars- och säkerhetsupphandling genom ett förhandlat förfarande, begärt anbud på bl.a. byggandet av ett nytt polishus i Mariehamn.

Landskapets fastighetsverk har med ett upphandlingsbeslut 19.6.2019 antagit Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab:s anbud för huvudentreprenaden.

Ålands Bygg Ab har 3.7.2019 gjort ett rättelseyrkande till Landskapets fastighetsverk, som 23.8.2019 undanröjt upphandlingsbeslutet 19.6.2019 till den del det gäller huvudentreprenaden, uteslutit Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab ur anbudsförfarandet och antagit Ålands Bygg Ab:s anbud för huvudentreprenaden.

Enligt upphandlingsannonsen har upphandlingens uppskattade totala värde exklusive mervärdesskatt varit 12 700 000 euro, varav huvudentreprenadens andel enligt de inlämnade anbuden har varit ca 6 000 000–7 000 000 euro.

Marknadsdomstolen har med ett beslut 31.10.2019 nr 468/19 på yrkande av Landskapets fastighetsverk tillåtit verkställandet av det överklagade beslutet.

Upphandlingskontraktet har undertecknats.

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har försatts i konkurs 6.11.2020. Konkursboets boförvaltare har 11.1.2021 meddelat marknadsdomstolen att konkursboet inte fortsätter rättegången, varefter bolaget 15.1.2021 har meddelat marknadsdomstolen att det fortsätter rättegången.

Handläggningen i marknadsdomstolen

Besvären

Yrkanden

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har yrkat att marknadsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och ålägger den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande. Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har i andra hand yrkat att marknadsdomstolen ålägger Landskapets fastighetsverk att betala en gottgörelse om 230 000 euro jämte dröjsmålsränta. Vidare har Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab yrkat att marknadsdomstolen ålägger den upphandlande enheten att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt uppgår till 5 700 euro, jämte dröjsmålsränta.

Grunder

Den upphandlande enheten har med det överklagade beslutet uteslutit Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab ur anbudsförfarandet på grund av dess tillfälliga skatteskuld och antagit det näst lägsta anbudet för huvudentreprenaden. Den upphandlande enheten har begått ett fel då det överklagade beslutet har fattats precis innan skatteskulden har blivit betald till fullo.

En grund för uteslutningen verkar ha varit att den upphandlande enheten har ansett att Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab:s ekonomiska kapacitet har varit för låg. Det är dock ett faktum att Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab:s ekonomiska kapacitet har varit bättre än Ålands Bygg Ab:s ekonomiska kapacitet. Därtill har Ålands Bygg Ab:s anbud varit ca 700 000 euro högre än Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab:s anbud.

Det framgår inte av det överklagade beslutet varför den tillfälliga skatteskulden har bedömts vara så betydande att man istället har valt ett dyrare anbud som erbjudits av en ekonomiskt svagare leverantör. I bedömningen borde den upphandlande enheten ha tagit i beaktande skatteskuldens storlek, att skatteskulden efter en kort tids anhängiggörande har betalats, att Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har visat att det fanns medel för betalande av skatteskulden, skillnaden i anbudspriserna samt att Ålands Bygg Ab har varit en ekonomiskt svagare aktör.

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har uppfyllt den utredningsskyldighet som har framgått av upphandlingsdokumenten och av bestämmelserna om beställaransvar. Intyg gällande den ekonomiska situationen har lämnats in två gånger till den upphandlande enheten, som inte har haft något att invända. Bolaget har även haft beredskap att prestera fullständiga intyg senast i samband med kontraktsförhandlingarna i enlighet med upphandlingsvillkoren.

En anbudsgivare ska inte uteslutas på grund av en ringa förseelse. Skatteskulden bör i detta ärende betraktas som en ringa förseelse. Skatteskulden har betalats och Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har redan i augusti 2019 före undanröjandet av upphandlingsbeslutet visat att det har funnits medel att betala skatteskulden. Det har inte behövts ett betalningsprogram, eftersom skatterna har betalats kort efter registreringen.

Det överklagade beslutet är skrivet i allmänna ordalag och de konkreta omständigheterna och utredningarna som lagts till grund för avgörandet går inte att utläsa ur beslutet. Beslutet står i strid både med kravet på motivering av beslut och proportionalitetsprincipen. Beslutet ska därför upphävas och ett nytt beslut fattas.

Bemötande

Yrkanden

Landskapets fastighetsverk har yrkat att marknadsdomstolen avslår besvären och ålägger Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt uppgår till 11 450 euro jämte dröjsmålsränta.

Grunder

Grunden för uteslutandet av Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har varit att bolaget har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter och socialskyddsavgifter. I samband med proportionalitetsbedömningen har den upphandlande enheten beaktat de oreglerade skatteskuldernas art och omfattning.

Det är ostridigt att Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab haft en betydande skatteskuld vid tidpunkten för uteslutningen. Utöver denna skatteskuld har Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab haft en skatteskuld för obetald mervärdesskatt anhängig 1.15.2.2019 och därtill vid tidpunkten för upphandlingsbeslutet 19.6.2019 dessutom ett betalningsprogram för obetalda fordringar för arbetspensionsförsäkringar. Bolaget har försummat sina betalningsåtaganden vid ett flertal tillfällen och skuldernas storlek har dessutom varit betydande.

Skatteskulderna har varit ägnade att allvarligt äventyra bolagets likviditet, eftersom skatteskulder är direkt utmätningsbara. En sådan realiserad risk skulle omöjliggöra dess möjligheter att påbörja och fullgöra entreprenaden i enlighet med upphandlingskontraktet.

I förhållande till Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab:s omsättning samt kontraktets totala värde kan skatteskulden sammantaget anses vara betydande och den har gett den upphandlande enheten befogad anledning att tvivla på bolagets förmåga att fullgöra kontraktet.

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har inför uteslutningsbeslutet beretts möjlighet att bemöta uppgifterna om skatteskulderna. Den dokumentation som tillställts den upphandlande enheten har inte bestått av ett betalningsarrangemang, utan ett sammandrag av skatteskulderna utan specifikationer över vilka skatter som förfallit till betalning.

Enligt ett intyg som Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har tillställt den upphandlande enheten i samband med rättelseyrkandet 5.9.2019, har skatteskulden varit registrerad hos Skatteförvaltningen i två och en halv månad och har betalats tio dagar efter att det överklagade beslutet har fattats.

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har inte förmått visa en sådan ekonomisk kapacitet som rimligen kan krävas av huvudentreprenören för entreprenaden.

Färdigställandet av polishuset har varit viktigt ur såväl ett samhälleligt som ur ett säkerhetsmässigt perspektiv. Färdigställandet har varit beroende av många entreprenörer under byggnadstiden och pågått under lång tid. Omständigheterna kring entreprenaden har varit sådana att det har varit rimligt att kräva en god ekonomisk kapacitet och stabilitet av huvudentreprenören.

Genmäle

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har i sitt genmäle anfört bl.a. att den upphandlande enheten har haft en felaktig uppfattning om bolagets omsättning. Bolaget har projektbokföring som medför att omsättningen varierar kraftigt från år till år. Under de senaste tre till fem åren har omsättningen i medeltal varit 16–17 miljoner euro och därför skulle detta byggnadsprojekt på ca sex miljoner euro inte ha varit ett särskilt stort projekt.

Marknadsdomstolens avgörande

Skälen för avgörandet

Frågeställningen i marknadsdomstolen

Frågan i marknadsdomstolen är om den upphandlande enheten förfarit felaktigt då den har uteslutit Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab ur anbudsförfarandet. Förfarandet bör bedömas på basen av den utredning som den upphandlande enheten haft till sitt förfogande då den fattat det överklagade beslutet 23.8.2019. Eventuell dokumentation som senare tillställts den upphandlande enheten är inte av betydelse för avgörande av huruvida Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har kunnat uteslutas ur anbudsförfarandet.

Rättsregler

Enligt 2 § 1 mom. lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (nedan även försvars- och säkerhetsupphandlingslagen) ska den upphandlande enheten utnyttja befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven, om inte något annat följer av statens väsentliga säkerhetsintressen enligt artikel 346.1 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Enligt 46 § försvars- och säkerhetsupphandlingslagen ska en anbudssökande eller anbudsgivare uteslutas ur anbudsförfarandet, anbudssökandenas och anbudsgivarnas lämplighet i övrigt bedömas och anbudsgivare väljas innan anbuden jämförs i enlighet med 47–56 §. Anbudssökande eller anbudsgivare kan dock i enlighet med 47 eller 48 § uteslutas ur anbudsförfarandet även senare under förfarandet, om den upphandlande enheten får kännedom om att en grund för uteslutning föreligger.

Enligt 48 § 1 mom. 6 punkten försvars- och säkerhetsupphandlingslagen kan en upphandlande enhet besluta att utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter eller socialskyddsavgifter i Finland eller i etableringslandet.

I förarbetena till 48 § försvars- och säkerhetsupphandlingslagen (RP 76/2011 rd s. 100) konstateras att syftet med paragrafen är att minska de ekonomiska risker som beror på leverantörens svaga ekonomiska ställning och övriga risker som beror på andra faktorer och som ansluter sig till genomförandet av upphandlingen. Den upphandlande enheten ska ha prövningsrätt i fråga om användningen av grunden för uteslutning. Vid uteslutning av anbudsgivare bör den upphandlande enheten iaktta proportionalitetsprincipen.

Vidare konstaterar i förarbetena att eftersom uteslutning av en anbudsgivare ur anbudsförfarandet är en drastisk åtgärd, bör vid prövningen av uteslutningen beaktas till exempel hur allvarlig förseelsen eller försummelsen är, dess art och omfattning, dess samband med föremålet för upphandlingen, den tid som förflutit sedan förseelsen eller försummelsen skedde, eventuella andra påföljder samt eventuella avhjälpande åtgärder av den som gjort sig skyldig till förseelsen eller försummelsen.

Uteslutande av anbudsgivare

Den upphandlande enheten har efter att den fattat upphandlingsbeslutet 19.6.2019 begärt en utredning av Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab över bolagets skatteskulder och ekonomiska tillstånd.

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har bl.a. lämnat in en förteckning över sina skatteskulder, av vilken de obetalda skatternas belopp har framgått, och ett intyg från ett finansinstitut över att bolaget förfogar över medel som överstiger skatteskuldens belopp.

Den upphandlande enheten har med upphandlingsrättelsen 23.8.2019 uteslutit Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab ur anbudsförfarandet. Enligt beslutet är grunden för uteslutningen att bolaget har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter och socialskyddsavgifter. Den upphandlande enheten har i beslutet konstaterat bl.a. att det inte finns en upprättad plan för avbetalning av skatteskulden och att de avhjälpande åtgärder som Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har hänvisat till har inte kunnat verifieras.

Marknadsdomstolens bedömning

Marknadsdomstolen konstaterar att uteslutning av en anbudsgivare på grund av en skatteskuld är en uteslutningsgrund som är beroende av prövning. Den upphandlande enheten bör följa proportionalitetsprincipen vid uteslutande av anbudsgivare. När det är frågan om obetalda skatteskulder bör den upphandlande enheten bedöma betydelsen av ifrågavarande skatteskulder för anbudsgivarens förmåga att fullgöra upphandlingen.

Den upphandlande enheten har berett Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab tillfälle att redogöra för skatteskulden. Bolaget har uppvisat ett intyg från ett finansinstitut över att det förfogar över medel som överstiger skatteskuldens belopp. Däremot har bolaget inte uppvisat ett betalningsprogram gällande den obetalda skatteskulden. Skatteskuldens belopp kan anses ha varit betydande och även i förhållande till huvudentreprenadens värde har skatteskuldens belopp inte varit ringa.

Den upphandlande enheten har framfört att omständigheterna kring entreprenaden har varit sådana att det har varit rimligt att kräva en god ekonomisk kapacitet och stabilitet av huvudentreprenören.

Med beaktande av det ovan sagda finner marknadsdomstolen att den upphandlande enheten inom ramen för sin prövningsrätt har kunnat bedöma att den ifrågavarande skatteskulden har försvagat Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab:s förmåga att fullgöra upphandlingen och således utesluta bolaget ur anbudsförfarandet på den grunden att bolaget har haft en obetald skatteskuld. Beslutet har inte varit diskriminerande eller stridit mot proportionalitetsprincipen.

Slutsats

På ovan nämnda grunder finner marknadsdomstolen att den upphandlande enheten inte har förfarit i strid med de rättsregler som gäller för offentlig upphandling. Besvären ska därför avslås.

Rättegångskostnader

Enligt 91 § 2 mom. (1531/2011) försvars- och säkerhetsupphandlingslagen tillämpas bl.a bestämmelserna i 74 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen (586/1996) på ersättande av rättegångskostnaderna i ett upphandlingsärende.

Enligt 74 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen (586/1996) är en part skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader helt eller delvis, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv får bära sina rättegångskostnader.

Med beaktande av avgörandet i ärendet är det oskäligt om Landskapets fastighetsverk själv får stå för sina rättegångskostnader i sin helhet. Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab ska därför åläggas att ersätta den upphandlande enhetens rättegångskostnader med ett belopp som marknadsdomstolen finner skäligt. Vid detta slutresultat får Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab stå för sina rättegångskostnader.

Slutresultat

Marknadsdomstolen avslår besvären.

Marknadsdomstolen ålägger Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab att ersätta Landskapets fastighetsverks rättegångskostnader med 5 000 euro jämte dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan bestäms enligt den räntefot som anges i 4 § 1 mom. räntelagen från det att en månad förflutit från den dag då detta beslut gavs.

Hur besvär anförs

Enligt 105 § 1 mom. lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling får detta beslut överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Med stöd av 107 § 1 mom. lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling ska ett beslut av marknadsdomstolen iakttas även om besvär anförts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

En besvärsanvisning finns som bilaga.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Riikka Innanen och Jari Tiainen.

Observa

Den som vill veta om beslutet ska kontaka högsta förvaltningsdomstolen.

Publicerad 12.3.2021
Uppdaterad 12.3.2021