Alfrida gav extra intäkt till hög kostnad

Fastighetsverket med skogsförvaltare Ray Holmlund i spetsen har haft ett intensivt år i landskapets skogar efter Alfridas härjningar. Nu är det mesta av skogen uppredd och de ekonomiska effekterna klarlagda.

Landskapet är Ålands enskilt största skogsägare och drabbades som alla skogsägare av Alfrida. En viktig fråga blev hur skogen skulle redas upp under vintern och våren. Ekonomiska värden fanns att försvara och ekologiska risker behövde avvärjas genom att de fallna träden togs om hand. 

- Vi arbetade aktivt för att få in kapacitet utifrån för vi visste att om vi bokar upp de få åländska skogsmaskinerna så blir andra privata skogsägare utan och det ville vi inte bidra till, säger Ray Holmlund, skogsförvaltare på Fastighetsverket.

Fastighetsverkets egna medarbetare gjorde förkapning av fallna träd och från mars till maj anlitades Pargasbaserad ParForest för att få ut virket ur skogen. Sammanlagt 15 500 kubikmeter virke togs om hand och kontrakt med SkogAx ingicks för mottagning och export från Åland. Restprodukter från avverkningen har tagits tillvara och kommer att brännas som flis i Fastighetsverkets egna verksamhet. Jomala gård värms med flis och inom kort utfasas oljeuppvärmningen vid Folkhögskolan och ett nytt flisverk tas i bruk. Mindre partier av specialvirke såsom Douglasgran har sålts till privatföretag på Åland. 

När nu de ekonomiska effekterna redovisats så blir intäkten från virket totalt 478 000 euro. Kostnaderna uppgår till 237 000 euro varför det i bokföringfen år 2019 uppstår ett överskott om ca 241 000 euro. Detta är dock inte hela bilden av de ekonomiska effekterna.

- Vid normal avverkning så tas alla eller de flesta träden bort och det blir effektivare. Samtidigt så är andelen välbetald timmer bara 19 % mot normalt kanske 40-50 % och det påverkar intäkten negativt, säger Ray Holmlund.

Beräkningar gör gällande att nettot för Fastighetsverket vid en normal avverkning av samma mängd virke skulle gett ca 100 000 euro bättre netto.

- Man kan säga att landskapet haft en värdeförlust om ca 100 000 euro från Alfrida, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket.

Viktigt vid arbetet med uppredningen av Alfrida har varit att följa Fastighetsverkets skogsvårdsplan och de regelverk som antagits. Till exempel så ska spår i marken undvikas så långt som möjligt och det har fungerat bra i detta fall. 

- Hjulspår blir kvar för lång tid i markerna och det vill vi inte ha i landskapets skogar, avslutar Ray Holmlund, skogsförvaltare på Fastighetsverket.

Bilder som bilagor:

1) Sprucken stock som inte kan säljas som timmer.

2) Bädd av granris som skogsmaskinerna kör på för att undvika hjulspår i marken

3) Granris som tas tillvara som markskydd

 

Publicerad 25.10.2019
Uppdaterad 25.10.2019